Общи условия

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване (“Общи условия”) преди да използвате сайта bgorienteering.net (“Сайта” и/или “Страницата”. Тези общи условия представляват договор между Вас и администратора и собственик на Страницата, уреждащ използването на съдържанието и функционалностите на Страницата, както и нашите взаимоотношения.

Чрез достъпа до (зареждането на) Страницата и използването й (преглеждане, навигиране, писане на статия или каквито и да е други действия на обикновено използване на уеб-страница, включително и “уеб-скрейпинг” и преглед на изходния код, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате.

Неразделна част от настоящите Общи условия са Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки.

В случай, че не сте съгласни с всички Общи условия по-долу, моля, не използвайте Страницата.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

“ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите, предоставяни от bgorienteering.net, чете съдържание или публикува такова.

“АВТОР” – Потребител, който предоставя собствено съдържание за публикуване на Страницата.

“УСЛУГА/и” на Сайта включват:

– достъп до предоставяното от сайта авторско съдържание – коментари, статии и други видове текст на тематика, свързана със спортното ориентиране и подобни на него спортове;

– участие в създаването на съдържание на Сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения и статии, публикации на собствени статии (коментарни или не) на спортна, преимуществено ориентироваческа тематика;

– получаване на имейл бюлетини, новини, известия за нови текстове, статии или други информационни материали от регистриралите се за услугата Потребители на сайта.

“АДМИНИСТРАТОР” – собственикът на домейна bgorienteering.net, Емилиян Онуфриев, или упълномощено от него лице, лице, на което е възложено управлението и администрирането на Страницата.

“ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

“МАРКЕТИНГ” – предлагане на стоки и услуги на Потребители по традиционна или електронна поща, посредством алгоритми, таргетирана реклама или по друг директен или опосреден начин.

III. Авторски права. Потребителско съдържание.

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материалaи, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и води до гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

2. С предоставянето на статия, текст, коментарна рубрика или каквото и да било друго авторско съдържание, Потребителят предоставя на Страницата и нейния Администратор изключителното право без разрешение на Потребителя и без заплащане на възнаграждение да използва така предоставеното произведение за свои цели. Това право се предоставя без ограничение във времето и без ограничение в териториалния обхват, като не е ограничено и до обикновената дейност на Страницата. Произведението може да бъде възпроизвеждано, преработвано, разпространявано (възмездно или безвъзмездно), публично представяно, превеждано на друг език. Потребителят има право да иска посочване на неговото авторство, включително и по отношение на деривативни произведения.

3. Потребителят гарантира, че всички предоставени от него за публикуване материали са негово авторско произведение и че не нарушават авторски или други права на интелектуална собственост на трети лица. Мисията на bgorienteering.net е да създаде общност от приятели на спорта ориентиране, където те да могат да четат и споделят собствените си виждания за спорта. Копиране, плагиатстване или нарушаване или възползване от авторските права на трети лица, както и оправдано съмнение за подобни действия, ще бъде винаги считано за съществено нарушение на Общите условия и може да доведе до блокиране на достъпа на извършилия нарушението Потребител.

4. Creative commons. Част от материалите на сайта могат да бъдат използвани при условията на лиценза Creative Commons. Тези материали са специално обозначени със знак.

5. Използване на RSS емисии. RSS емисии наричаме XML файлове, служещи за автоматично агрегиране на съдържание от други сайтове, чийто адрес е указан в meta информацията на всяка страница на Администратора. Те могат да бъдат препубликувани или агрегирани на други сайтове без изрично разрешение. Всяка публикация във формат, различен от уеб сайт (например публичен екран) изисква писмено разрешение от Администратора. Ако другите сайтове използват прикачената в RSS емисията снимка, тя трябва задължително да е придружена от заглавието, първите 500 знака от текста и автора.

6. Потребителят е отговорен за предоставеното от него съдържание. Макар и статиите да преминават през процес на преглед, Администраторът не носи отговорност за каквото и да било нецензурно, обидно, клеветническо или друго противоправно съдържание, създадено и предоставено от Потребителя. Администраторът има право, но не и задължение, да преглежда и одобрява всяко предоставено от Потребителя съдържание (включително, но не само, статии, коментари, очерци, снимки, видео изображения, звукове файлове и изобщо – всяка информация и съдържание, което е възможно да бъде представено в компютърен код и разчетено от друго лице посредством уеб браузър или каквато и да е друга технология, включително уеб-скрейпинг технология, код за автоматичен достъп до съдържание и други начини).

Потребителят е длъжен да извести Администратора и Страницата за получено възнаграждение или компенсация под каквато и да е форма за създаването на предоставеното от него авторско съдържание.

7. Ако Администраторът установи нарушение на настоящите Общи условия (и по-конкретно, на този раздел), Администраторът има правото да редактира Потребителско съдържание по начин, който е в съответствие с Общите условия, действащото българско законодателство и общоприетите норми за комуникация в публичното пространство (включително, но не само, езикови корекции, премахване на обидни квалификации и др.), без за горното да е необходимо съгласие на Потребителя.

IV. Поверителност

Във връзка с използването на услугите на сайтовете ние обработваме лични данни при условията на нашата Политика за поверителност, с която можете да се запознаете тук. Политиката е неразделна част от Общите условия.

Данните за статистически цели се предоставят анонимизирани и във формат, който не позволява идентифициране на Потребител.

Данните ви се използват за целите на Директния маркетинг само ако изрично сте дали съгласието си за това при регистрацията в Сайта.

Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в условията за регистрация, Общите условия, Политиката за поверителност или Правилата за ползване на форумите.

V. Ограничения на отговорността

Администраторът прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Администраторът не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт.

Администраторът полага разумни усилия да защити нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Администраторът не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Администраторът не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Администраторът има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Потребителят се съгласява, че всички и всякакви прогнози, публикувани на Страницата, са лично мнение на автора им. Те не представляват съвет, консултация, насърчаване, подтик или какъвто и да е друг опит за мотивиране определено действие, не претендират за обективност и вярност и са проява на свободата на изразяване на мнение на автора.

Администраторът не носи отговорност за съдържание, предоставено от автори и Потребители, за което съдържание на последните е било заплатено за създаването му (или са били компенсиран по какъвто и да е бил друг начин).

Нито авторът, нито Страницата носят отговорност за действия на Потребителите, които последните може да са извършили във връзка или по повод на публикувано на Страницата съдържание, включително и съдържание, тип “прогноза”.

VI. Услуги, изискващи регистрация

Администраторът си запазва правото да предоставя достъп до определени услуги срещу задължителна регистрация. Услугите са:

  • Част от собственото съдържание на сайта – във вид на публикация или отделна страница
  • Страниците от категория “Ранглисти”, съдържащи разширена информация по темата
  • Страница от категория “Карти”
  • Страница от категория “Видео”
  • Отделни страници от архива на Сайта

Регистрацията се извършва посредством предоставяне на данни от страна на Потребителя – електронна поща и имена.

Към настоящия момент, регистрацията представлява запис на данните за контакт на Потребителите. Страницата предоставя потребителски профил и възможност на Потребителя сам да го редактира.

Администраторът си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

VII. Промени

Администраторът си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, Политиката за поверителност и Политиката за бисквитки по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия, както и да информира Потребителите на предоставения от тях електронен адрес.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Последна редакция 29.01.2020 г.
Администратор на Страницата:
Емилиян Онуфриев
Е-мейл: bulgarian.orienteering@gmai.com