От историята: Първи конгрес на IOF – 1961 г.

Bgorienteering.net продължава поредицата със спомените на легендарния Марин Диков, които той споделя преди няколко години в сайта на Георги Далаков. В първата част стана ясно кога се е зародила идеята за създаване на световната федерация по ориентиране.

Първи конгрес на ИОФ, 21-22 май, 1961 год.
В конгреса взеха участие делегати от България, Чехословакия, Дания, Западна Германия, Източна Германия, Финландия, Норвегия, Швеция, Швейцария, Унгария и Югославия.

Ерик Тобе направи обзор за извършената работа от временното ръководство, избрано на конференцията в Швеция през 1959 год. за периода 1959-61 год.

Ето и някои от по-важните решения на конгреса:

  • Приема се правилник за провеждане на Европейско първенство по ориентиране, изработен от комисия с председател Хасе
  • Възложено бе на Норвегия да проведе през есента на 1962 год. първото Европейско първенство по ориентиране.
    Приема се Статут за дейността на ИОФ, възлага се изработване на знаме и значка на ИОФ, които да се утвърдят на следващия конгрес през 1963 год.
  • Избрано бе ръководство на ИОФ в състав: Ерик Тобе от Швеция за председател, заместник председатели – д-р Еделфрид Бугел, ГДР и Ролф Нюшелер, Швейцария и членове Мирослав Хлавачек, Чехословакия, Олаф Андерсен, Дания, Еркки Сорскуро, Финландия, Лудвиг Стеф Педерсен, Норвегия (на главната снимка).

Учредителният конгрес на ИОФ ще остане забележителен с факта, че на него бяха приети два основни ръководни документа, а именно Статута и Правилника за международни състезания. Тези два документа, допълвани частично от следващите конгреси на федерацията са жалони и рамкова основа за дейността й до момента. Затова ще си позволя да кажа допълнително по няколко думи за тях. В статута са разработени наименованието, целите и задачите, начина на членуване. От всяка страна или автономен град може да членува само една организация.

За официален език се приема немския. Върховен орган е конгреса. На него се избира ръководство в състав председател, двама заместник председатели и четири членове; Председателство в състав председателя и двата заместник председатели и Секретариат в състав Председателя и генералния секретар. Тук трябва да се отбележи, че при избиране на ръководните органи на конгреса се прилага ротационния принцип с оглед участието в ръководствата на федерацията на отделните страни членуващи в нея.

Генералният секретар за приемственост се избира за по-продължителен период. Ето защо изключителната шведска деятелка на ориентирането Инга Льовдин става Генерален секретар до IX конгрес проведен през 1977 год. в Инсбрук Австрия.

Между конгресите като помощни органи на ръководството се избират работни комисии. Те биват временни за разработването на отделен проблем, каквито бяха тази по статута, по правилата за международни състезания, за знамето, знаците и отличията и постоянни каквито са съдийската, техническата, ски комисията, картната комисия и редакционната комисия за издаване на годишника на федерацията. В тези комисии се избираха постоянни и кореспондиращи членове. Комисиите заседаваха по време на всички по-големи международни прояви на федерацията и на отделни страни.

Първите правила
Няколко думи за първите правила за международни състезания по ориентиране. Конгресът утвърждава Правилник за Европейски първенства по ориентиране, които ще се провеждат през 2 години. То е само индивидуално за мъже и жени без отборно класиране. Участващите страни поемат всички разходи плюс стартова такса, страната-организатор изготвя съответните награди. Време за провеждане се препоръчва месец септември и октомври, ИОФ определя 2 години по рано Технически делегат със задача да следи за предварителната организация и да контролира маршрутите. Организаторите на първенствата са длъжни 6 седмици след приключване на първенството да представят в Секретариата на ИОФ стартовите списъци, картите с маршрутите, класирането и др.

Ще бъде несправедливо, ако не се отбележат изключителните заслуги за подготовката на основните ръководни документи на бъдещата международна организация на ориентирането от деятелите на Шведската федерация по ориентиране и лично на всеотдайните им деятели Инга Льовдин и Ерик Тобе, както и на Федерацията на Дания с председател Олаф Андерсен за отличната организация на конгреса и топлия прием на делегатите.

На Втория конгрес на ИОФ проведен през 1963 год. в град Лайпциг нашата делегация не присъства, но на него са избрани за действителни членове на техническата комисия Никола Спасов и на ски-комисията – Марин Диков от България.

Следва: Трети конгрес на IOF в Камчия, България

Please follow and like us:
error